Dank jullie voor de offerte aanvraag voor het vastleggen van jullie bruiloft.

 

Wij wijzen jullie er graag op dat, alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met de fotograaf / videograaf de algemene voorwaarden van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft de fotograaf / videograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie / videografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang: 

 1. Opdrachtbevestiging 
 2. Offerte 
 3. Aanvullende voorwaarden
 1. Partijen:

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als Klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van The Weddingshooters zoals omschreven in de offerte. 

Fotograaf / videograaf: Tessa van Teeffelen en Berend Teunissen – The Weddingshooters

 

 1. Verplichtingen: 

The Weddingshooters verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.  

 

 1. Verplichtingen van de Klant: 

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

 

 1. Geldigheidsduur offerte: 

Offertes uitgegeven door The Weddingshooters hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van verzending per e-mail of post. Daarna kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger informatie in de offerte, waarvoor niet voor akkoord getekend is.

 

 1. Betaling bruidsreportage:

The Weddingshooters verzoekt de klant om de factuur voor een bruidsreportage in twee termijnen te voldoen en wel als volgt: € 300,- binnen veertien dagen na acceptatie van de offerte, het resterende bedrag uiterlijk twee weken na de bruiloft. De klant ontvangt hiervoor facturen.

 

 1. Reservering: 

De reservering van een bruidsreportage op de datum vermeld in de offerte staat vast na ontvangst van de aanbetaling.  

 

 1. Oplevering: 

Bruidsreportage: Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met The Weddingshooters zijn nagekomen zoals vermeld op de ondertekende offerte. Reclamatie is alleen mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van oplevering van de USB stick met foto’s en het trouwalbum. The Weddingshooters verplicht zich na betaling van de klant tot het in onbeschadigde staat leveren van de fotoreportage op een datadrager en tenzij afgesproken, het album.  

 

 1. Annuleren van de opdracht:

Bij het annuleren van een bruidsreportage door de klant, geldt de volgende annuleringsregeling: 

In geval van annulering van de opdracht door de klant, wordt de eerste betaling niet terugbetaald.

Tot 3 maanden tot de reportage : 25 % van het bedrag van de bruidsreportage 

Tussen 2 maanden en 2 weken tot de reportage : 50 % van het bedrag van de bruidsreportage 

Tussen 2 weken en de bruiloft tot de reportage : 75 % van het bedrag van de bruidsreportage Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

De reportage en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van
geld in geen enkel geval mogelijk.

 

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de klant The Weddingshooters te berichten en wordt er gekeken naar de mogelijkheden. 

 

 1. Ziekte: 

Indien de fotograaf en of videograaf door ziekte, ander lichamelijk letsel of onmacht niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt de fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens de fotograaf zal verrichten. The Weddingshooters kan geen 100 % garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en de fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van de fotograaf.

 

 1. Prijzen: 

De totaalprijs wordt van tevoren bekend gemaakt. Na een reportage kan The Weddingshooters geen extra kosten voor kilometervergoeding in rekening brengen. The Weddingshooters rijdt altijd met eigen vervoer. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

 

 1. Fotolocatie: 

De klant is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken. The Weddingshooters denkt uiteraard graag mee en adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen.  

 

 1. Wederzijdse aansprakelijkheid: 

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van The Weddingshooters en The Weddingshooters stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant.

 

 1. Aard van de reportage: Ondanks de ervaring van de fotograaf / videograaf en het feit dat de fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan de fotograaf / videograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. De fotograaf / videograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld. 

 

 1. Technische problemen: 

De fotograaf / videograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf / videograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan de fotograaf verschuldigd. 

 

 1. Overmacht: 

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten. 

 

 1. Beeldselectie: 

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door de fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd. Het geselecteerde beeldmateriaal blijft tot 3 maanden na de betaling van de factuur bewaard door The Weddingshooters, na de 3 maanden is The Weddingshooters niet meer aansprakelijk voor verloren beeldmateriaal.

 

 1. Auteursrecht: 

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf / videograaf. De klant mag de foto’s onbeperkt en uitsluitend gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag de fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf / videograaf. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden.

 

 1. Privacy en persoonsgegevens: 

The Weddingshooters zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

19. Videografie

 

Klant heeft recht op 2 feedback rondes op de eind montage, verdere feedback rondes zullen gefactureerd worden.

 

Indien gebruik word van de actie ‘gratis video bij een fotografie pakket’ betreft dat er geen feedback rondes in de prijs inbegrepen zijn.
Vanwege het feit dat wij een bedrijf zijn mogen we geen muziek gebruiken waar wij de rechten niet van  bezitten, om deze reden kiest onze editor de muziek waar wij de rechten van beheren..

 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE.

The Weddingshooters 

Adres: paddestoel 4a, 6905BM Zevenaar

Mail: info@weddingshooters.nl

Tel: 0636494343

KVK: 63027380